Všeobecné podmienky používania

Podmienky používania

Tieto podmienky používania (ďalej len "PP") tvoria a upravujú vzťah medzi "Poskytovateľom" (definované nižšie) a všetkými zúčastnenými stranami, ktoré vstupujú na túto webovú stránku (definované nižšie ) a využívajú jej funkcie a obsah akýmkoľvek spôsobom (ďalej len "Návštevníci").

Poskytovateľ a Návštevníci sa spoločne označujú ako "Zmluvné strany".

Všeobecné ustanovenia

Použitie niektorých alebo všetkých funkcií a služieb ponúkaných Poskytovateľom na webových stránkach a mobilných aplikáciách FlashScore.sk (ďalej len "Stránka") a informácií, materiálov a odkazov v ňom obsiahnutých, podlieha PP ako je uvedené nižšie. Ak nie je Poskytovateľom písomne dohodnuté inak, PP tvoria celý vzťah medzi Poskytovateľom a Návštevníkom v celom rozmedzí používania Stránky, vrátane niektorých alebo všetkých funkcií v ponuke na Stránke.

Návštevník má povinnosť starostlivo si prečítať a pochopiť PP pred použitím Stránky. Návštevník, ktorý si prezeral Stránku je chápaný v zmysle, že si PP prečítal a súhlasil s nimi bez nutnosti akéhokoľvek ďalšieho právneho aktu.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo pozastaviť, pridať, ukončiť, zmeniť a/alebo doplniť tieto PP čas od času, ak to bude považovať za vhodné.

Poskytovateľ odporúča, aby si Návštevník pravidelne a pozorne čítal obsah týchto stránok. Používaním Stránky Návštevník súhlasí s tým, že je viazaný PP ako aj poslednými úpravami bez ohľadu na to, či si je v skutočnosti Návštevník vedomý týchto zmien.

Poskytovateľ nie je povinný overiť, či všetci Návštevníci používajú Stránku podľa poslednej aktualizovanej verzie PP. Platná verzia PP je tá, ktorá je zverejnená na Stránke.

Stránka môže byť použitá len na účely v medziach zákona. Použitie Stránky na prenos, distribúciu, publikovanie alebo skladovanie akéhokoľvek materiálu na alebo cez webové stránky, ktoré sú v rozpore s akýmkoľvek uplatniteľným právnym predpisom alebo nariadením, alebo práva akejkoľvek tretej strany sú prísne zakázané. To zahŕňa (bez obmedzení) používanie Stránky alebo prenos, distribúciu, publikovanie alebo skladovanie akéhokoľvek materiálu alebo prostredníctvom webovej stránky vo veci alebo za účelom, ktorý porušuje autorské práva, ochranné známky, obchodné tajomstvo alebo iné práva duševného vlastníctva, je obscénne alebo škodlivé pre maloleté osoby alebo predstavuje nezákonný čin alebo obťažovanie, je hanlivé alebo urážlivé, porušuje platné zákony o ochrane osobných údajov a ochranu údajov, je podvodné alebo porušuje devízové obmedzenia alebo Zákon o hazarde.

V prípade zneužitia a/alebo poškodzovania Stránky si Poskytovateľ vyhradzuje právo zamedziť vstup alebo zablokovať Návštevníka a jeho prístup na Stránku a uzamknúť ktorýkoľvek účet zaregistrovaný na meno Návštevníka. Poskytovateľ si vyhradzuje právo podať žalobu na Návštevníka na základe vlastného uváženia.

Služby

Stránka poskytuje interaktívny web a mobilné aplikácie/funkcie obsahujúce živé športové informácie zo športových podujatí, športové výsledky v reálnom čase, konečné výsledky, programy zápasov, zostavy a športové štatistiky. Výsledky a ďalšie štatistické informácie obsiahnuté na Stránke zahŕňajú informácie poskytnuté inými nezávislými zdrojmi (tretími stranami) alebo získané vlastným úsilím alebo z rôznych iných oficiálnych internetových zdrojov. Aj pri vynaložení maximálneho úsilia Poskytovateľa pravidelne aktualizovať obsah, výsledky stretnutí alebo iné informácie zobrazené na Stránke, odporúčame skontrolovať s inými zdrojmi. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za to, ako návštevník nakladá s výsledkami a inými informáciami, ktoré sú obsiahnuté na Stránke.

Webové stránky tretích strán

Návštevník berie na vedomie, že akýkoľvek kontakt s tretími stranami po prezeraní Stránky, či už zamýšľaný alebo neúmyselný, a akýkoľvek výsledok, ktorý nasleduje, je úplne nezávislý od Poskytovateľa a Poskytovateľ nie je nijako zodpovedný za akékoľvek dohody alebo očakávania alebo iné následky, ktoré vychádzajú z priameho alebo nepriameho kontaktu s dotknutou stranou.

Všetky nároky alebo spory, ktoré môžu vzniknúť medzi Návštevníkom a treťou stranou, nesmú v žiadnom prípade zahŕňať Poskytovateľa.

Tretie strany, vrátane tretích strán inzerujúcich na Stránke nemajú prístup k osobným údajom Návštevníkov a k akýmkoľvek ďalším údajom, ktoré návštevník dobrovoľne dal Poskytovateľovi.

Audiovizuálny obsah

Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah externých stránok, ktorý je možné prezerať na Stránke. Video materiál, ktorý je dostupný na stránke, nie je hostovaný na serveroch Poskytovateľa. Poskytovateľ tento obsah nevytvára a rovnako ani nenahráva na hostujúci server.

Neaktívne účty

Ak si návštevník zriadil účet na Stránke, ale neprihlásil sa počas obdobia 60 dní do tohto účtu, Poskytovateľ si vyhradzuje právo uzavrieť účet s okamžitou platnosťou a bez predchádzajúceho upozornenia.

Duševné vlastníctvo

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu od Poskytovateľa, Návštevníci nie sú oprávnení kopírovať, upravovať, manipulovať s, distribuovať, prenášať, zobrazovať, reprodukovať, nahrávať, sťahovať alebo inak používať alebo meniť obsah Stránky.

Akékoľvek porušenie vyššie uvedeného ustanovenia sa môže rovnať porušeniu platných práv duševného vlastníctva v rámci Európskej únie a ďalších platných právnych predpisov. Poskytovateľ a akákoľvek iná strana oprávnená jednať v jej mene si vyhradzuje právo požadovať náhradu škody v plnom rozsahu povolenom zákonom proti akejkoľvek osobe, ktorá sa dopúšťa priamo alebo nepriamo tohto porušenia.

Typ vzťahu

Tieto PP nie sú určené na vytvorenie akékoľvek partnerstva, zastúpenia alebo spoločného podniku medzi Poskytovateľom a Návštevníkom.

Porušenie dohody

Ak Návštevník nedodrží akékoľvek ustanovenia v PP alebo v prípade, že sa Poskytovateľ dôvodne domnieva, že Návštevník, či už priamo alebo nepriamo, nesplnil akúkoľvek doložkou v PP, Poskytovateľ si vyhradzuje právo a všetky dostupné prostriedky, a podľa svojho uváženia, ukončiť alebo zablokovať Návštevníka zo Stránky a uzavrieť akýkoľvek účet registrovaný na meno Návštevníka a vzťahujúci sa k nemu, a ponecháva právo podať žalobu na Návštevníka na základe vlastného uváženia.

Dodržiavanie zákonov

Návštevníkom sa odporúča, aby sa riadili platnými právnymi predpismi štátu, v ktorom majú bydlisko alebo kde sú rezidentom alebo kde sa nachádzajú. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek opatrenie prijaté ktorýmkoľvek orgánom proti Návštevníkovi v súvislosti s užívaním Stránky.

Právo a fórum a/alebo komunita

Táto zmluva sa riadi a chápe v súlade s právnymi predpismi krajiny Malta a bez uvedenia do konfliktov s právnymi princípmi. Strany sa zodpovedajú výlučne pred súdnym dvorom a právom Malty pri vyrovnaniach akýchkoľvek sporov vyplývajúcich a týkajúcich sa tejto dohody. Táto dohoda sa nebude riadiť Dohovorom Organizácie spojených národov o Zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, ktorej uplatnenie sa týmto výslovne vylučuje.

Nadpisy

Nadpisy sú určené pre prehľadnosť a pre uľahčenie čítania týchto PP. Nie sú určené ako prostriedok výkladu za obsah odseku, ktorý nasleduje pod každou hlavičkou. Nadpisy nie sú určené zaväzovať Poskytovateľa akýmkoľvek spôsobom.

Zrieknutie sa práv

Akékoľvek zrieknutie sa Poskytovateľa z akéhokoľvek porušenia zo strany každého návštevníka v otázke niektorého z ustanovení týchto PP sa nesmie považovať za zrieknutie sa akéhokoľvek následného porušenia rovnakého alebo iného ustanovenia týchto PP.

Klauzula o odmietnutí

Záruky a zastúpenie

Týmto je ustanovené, že Poskytovateľ neposkytuje žiadne zastupovanie, zábezpeky alebo záruky (či už explicitné alebo implicitné) a že obsah Stránky je presný a/alebo vhodný pre daný účel okrem iných, ktoré nemôžu byť výslovne vylúčené podľa rozhodného práva týchto PP.

Použitie Stránky je v plnej miere rizikom Návštevníka. Stránka nie je určená na hranie hier alebo hazardných hier. Poskytovateľ Stránky neposkytuje hry alebo služby hazardných hier, a preto nemá v držaní alebo neovláda finančné prostriedky hráčov a nie je zapojený do žiadnych herných transakcií. Stávkové kurzy, ktoré sú zobrazené na Stránke sú súčasťou informácií a funkcií Stránky.

Poskytovateľ nezaručuje, že niektoré z funkcií poskytované na Stránke sú autorizované, že prevádzka bude plne vyhovovať očakávaniam Návštevníka, že sú služby úplne bezpečné a bez chýb, že sú pravidelne aktualizované, že akékoľvek softvérové chyby sú pravidelne opravované, že sú nepretržité, že Stránka je bez vírusov alebo chýb, že je neustále v prevádzke, že služby sú adekvátne, že informácie a funkcie k dispozícii sú spoľahlivé, alebo že všetky ostatné získané informácie a funkcie použité na Stránke sú primerané a spoľahlivé. Užívatelia, ktorí sa rozhodnú pre prístup na Stránku, tak robia z vlastnej iniciatívy a sú zodpovední za dodržiavanie miestnych zákonov, pokiaľ a do tej miery, pokiaľ sú miestne zákony použiteľné.

Stránka môže obsahovať odkazy a referencie na webové stránky tretích strán/ inzeráty/ reklamný obsah. Tie sú k dispozícii pre pohodlie a záujem návštevníka a nezahŕňajú zodpovednosť za alebo schválenie informácií obsiahnutých v inzerátoch/obsahu webových stránok na strane Poskytovateľa. Poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku, či už vyjadrenú alebo predpokladanú, pokiaľ ide o presnosť, dostupnosť obsahu alebo informácií, textu alebo grafiky, ktoré nie sú pod jeho doménou. Poskytovateľ netestoval žiadny softvér, ktorý sa nachádza na iných webových stránkach a nerobí preto žiadne vyhlásenie, pokiaľ ide o kvalitu, bezpečnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť tohto softvéru.

Strata alebo poškodenie

Poskytovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek straty alebo škody, priame alebo nepriame, ktoré návštevník, alebo tretia strana mohli utrpieť v dôsledku používania Stránky, vrátane, ale nie obmedzene na škody spôsobené komerčné stratou, stratou výhod, stratou z predpokladaných príjmov, výhry alebo iného zisku, prerušenia činnosti, straty obchodných informácií alebo akúkoľvek inú majetkovú alebo z tohto vyplývajúcu stratu.

Poskytovateľ nie je zodpovedný za výhru alebo stratu utrpenú na stránkach tretích strán, ktoré vyplývajú z použitia informácií zobrazených na Stránke.

Bez obmedzenia všeobecných dvoch predchádzajúcich ustanovení, žiadna zodpovednosť nie je uznaná alebo prijatá podľa tejto dohody, okrem iného aj nasledujúce záležitosti:
 1. chyba (y), preklep (y), nesprávny výklad (y), nepočutie (a), zlé vyloženie (a), nesprávny preklad (y), pravopisná chyba (y), závada (y) v čítaní, operačná chyba (y), technická hrozba (y), chyba (y) pri registrácii, zjavná chyba (y), vyššia moc a /alebo iná podobná chyba (y)/nedostatok (y);
 2. porušenie pravidiel Poskytovateľa;
 3. kriminálne priestupky a činy;
 4. poradenstvo v akejkoľvek forme poskytnuté Poskytovateľom;
 5. žaloby a/alebo iné opravné prostriedky;
 6. straty alebo škody, ktoré Návštevníci alebo tretie strany mohli utrpieť v dôsledku použitia Stránky, jej obsahu alebo na základe internetového odkazu navrhnutého Poskytovateľom;
 7. straty alebo škody, ktoré návštevníci alebo tretie osoby mohli utrpieť v dôsledku akejkoľvek zmeny, pozastavenia alebo prerušenia Stránky;
 8. trestné použitie Stránky alebo jeho obsahu zo strany akejkoľvek osoby omylom alebo nedopatrením alebo z akéhokoľvek iného dôvodu mimo našu kontrolu;
 9. akékoľvek zneužitie Stránky treťou stranou cez prístup k súkromnej časti vyžadujúcej prihlasovacie meno a heslo pomocou užívateľského mena návštevníka a hesla;
 10. v prípade nezrovnalostí v službách, funkcií a akýchkoľvek iných funkcií, ktoré ponúka Stránka, spôsobených vírusom alebo chybami týkajúcich sa všetkých parametrov, ktoré tvoria Stránku, akékoľvek škody, náklady, výdavky, straty alebo nároky spôsobené nezrovnalosťami;
 11. akýkoľvek čin alebo nedopatrenie poskytovateľa internetu alebo akejkoľvek inej tretej osoby, s ktorými Návštevníci môžu mať zmluvné záväzky týkajúce sa prístupu k internetovému pripojeniu. V prípade sporu medzi poskytovateľom internetu a Návštevníkom, nesmie byť Poskytovateľ súčasťou sporu a tento spor nesmie mať v žiadnom prípade vplyv na tieto PP;
 12. akýkoľvek nárok vyplývajúci zo škôd, ktoré vznikli Návštevníkovi vzhľadom k obsahu umiestneným iným Návštevník, alebo inou treťou stranou, ktorá nie je oprávnená Poskytovateľom Stránky.

Ochrana osobných údajov

Stránka FlashScore.sk a jej mobilná aplikácia (ďalej len ako "Stránka") rešpektuje súkromie všetkých strán, ktoré si prezerajú a inak využívajú Stránku (ďalej len ako "Návštevníci") a je odhodlaná chrániť ich súkromie. Čas od času, a len s predchádzajúcim súhlasom Užívateľov, Stránka zhromažďuje a používa "osobné údaje" (definované nižšie) vzťahujúce sa k jej Návštevníkom s cieľom poskytnúť im služby poskytované na Stránke a iba pre účely spomenuté nižšie.

Ochrana osobných údajov je v súlade s medzinárodnými dohovormi a smernicami Európskej únie a bola zahrnutá do maltského práva v Zákone o ochrane osobných údajov (kapitola 440 zo Zbierky zákonov Malty), s Nariadením (Právna doložka 16. 2003 vrátane neskoršie zmeny) o spracovaní osobných údajov (v sektore Elektronická komunikácia) a prijatím odporúčania č. 2/2001 podľa Článku 29. pre ochranu údajov pracovných skupín, ktorý bol prijatý 17. mája 2001 o určitých minimálnych požiadavkách na zhromažďovanie osobných údajov v on-line prostredí, ktorý určuje aj všetky ostatné platné predpisy a postupy.

Zhromažďovanie osobných údajov

Stránka nezhromažďuje žiadne osobné údaje počas toho, ako Návštevníci používajú Stránku. Avšak, Stránka vyžaduje, aby Návštevníci poskytli niektoré osobné údaje s cieľom poskytovania doplnkových alebo pokročilých služieb poskytovanými na Stránke po registrácii. V tomto prípade Stránka bude vyžadovať od Návštevníkov ich súhlas na zhromažďovanie a využívanie ich osobných údajov. Pri registrácii alebo pri iných príležitostiach môže Stránka požiadať Návštevníkov, aby predložili svoju prihlasovaciu e-mailovú adresu a heslo.

Návštevníci nie sú povinní poskytovať svoje osobné údaje alebo súhlasiť so sprístupnením ich osobných údajov, ktoré majú byť Stránkou zhromažďované. Avšak, Stránka nebude schopná poskytnúť Návštevníkom, ktorí nesúhlasili so spracovaním svojich osobných údajov všetky služby, ktoré Stránka ponúka.
Aj keď Návštevníci dajú súhlas Stránke na nakladanie s príslušnými osobnými údajmi, následne sú oprávnení odvolať svoj súhlas tým, že Stránke dodajú presvedčivé dôvody obhajujúc tento návrh.

Právo na prístup

Návštevníci sú oprávnení požadovať, aby im Kontrolór (definované nižšie) poskytol písomné informácie o tom, na aké účely sa zhromažďujú a/alebo používajú ich osobné údaje. Žiadosť môže byť vykonaná predložením žiadosti písomne Kontrolórovi (definované nižšie).
Stránka sa zaväzuje, že vynaloží všetko primerané úsilie, aby boli zozbierané osobné údaje aktualizované pravidelne. Návštevníci sú ale vyzývaní, aby informovali Stránku o všetkých zmenách svojich osobných údajov, ktoré sú v držbe Stránky.

Návštevníci, ktorí sa domnievajú, že niektoré z ich osobných údajov sú nepresné, môže požiadať Kontrolóra písomne o opravu týchto údajov. Návštevníci majú tiež právo žiadať Kontrolóra o zablokovanie alebo vymazanie ich príslušných osobných údajov v prípade, že boli nezákonne spracované.

Ciele zhromažďovania a využívania osobných údajov

Osobné údaje zhromaždené na Stránke budú spracované v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov (kapitola 440 Zbierky zákonov Malty) a vykonávacích predpisov na základe a iba spracované pre nasledujúci účely:
 1. komunikácia s návštevníkmi;
 2. odoslanie Návštevníkom zabudnuté heslo k ich osobným účtom;
 3. zasielanie informácií Návštevníkom, o ktorých si Používateľ myslí, že im budú užitočné, vrátane informácií o produktoch, službách informačnej a komerčnej/reklamnej povahy v ponuke na internetových stránkach/reklamných materiálov v ponuke od tretích strán, s ktorými Stránka spolupracuje;
 4. poskytovanie všetkých pokročilých služieb, ktoré je možné nastaviť na Stránke do určitej miery;
 5. zlepšenia obsahu ponúkaného na Stránke;
 6. poskytovanie Návštevníkom možnosť tvorby vlastného obsahu Stránky a/alebo jej rozvrhnutia.

Zverejňovanie osobných údajov tretím stranám

Poskytovateľ nepredáva, neobchoduje alebo neprenajíma alebo inak nezverejňuje osobné údaje patriace Návštevníkom žiadnej tretej strane bez ich príslušného a predchádzajúceho súhlasu. Avšak, osobné údaje budú poskytnuté tretím osobám v prípade predaja tejto Stránky.
Vyššie uvedené sa nedotýka prípadných právnych povinnosti, ktoré na Stránke zverejnili Návštevníci osobne tretím stranám.
Prvý odsek sa takisto nedotýka skutočností, ktoré sú nevyhnutné a potrebné v rámci jedného alebo viacerých účelov pre zhromažďovanie a využívanie osobných údajov. V tomto prípade si Stránka vyžiada predchádzajúci výslovný súhlas dotknutých Návštevníkov.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo poskytovať štatistické údaje o návštevníkoch, o obchodných aktivitách, internetové štatistiky a ďalšie štatistické informácie týkajúce sa Stránky tretím osobám, avšak bez identifikácie konkrétnych Návštevníkov.

Súbory Log

Aby bolo možné lepšie spravovať Stránku a zhromažďovať demografické informácie o Návštevníkoch na všeobecné použitie Stránky, Stránka automaticky zaznamenáva IP adresy všetkých Návštevníkov a zoznam podstránok, ktoré si každý návštevník prezrel.

Vyhlásenie o Cookies

"Cookies" sú informácie uložené v počítači Návštevníka webovým serverom a slúžia na prispôsobenie služieb Návštevníkovi. Stránka používa cookies k ukladaniu informácií o interakciách Návštevníka, ktoré môžu byť následne potrebné pre chod funkcií. Návštevník sa môže rozhodnúť, že nebude prijímať cookies. Ak sa tak rozhodne, je mu doporučené prestať používať akékoľvek služby poskytovaná na stránke.

"Cookies" používame k personalizácii obsahu a reklám, k poskytovaniu rôznych prvkov spojených so sociálnymi sieťami a taktiež k analýze návštevnosti. S našimi partnermi z oblastí sociálnych sietí, reklamy a webovej analytiky spoločne zdieľame informácie o Vašom používaní Stránky. Bližšie informácie nájdete tu.

Zabezpečenie

Stránka a kontrolór prijali rôzne opatrenia, a to technické, ako aj organizačné, ktoré pomáhajú chrániť pred zničením, stratou, zneužitím a zmenami osobných údajov, ktoré boli zhromaždené a používané. Bez ohľadu na úsilie, Poskytovateľ nezaručuje, že nebude dochádzať k takýmto udalostiam.

Čas, po ktorý sú osobné údaje vedené

Osobné údaje sú uchovávané len na čas potrebný na splnenie účelu, pre ktoré boli zhromaždené. V prípade nečinnosti užívateľského účtu počas troch rokov, budú všetky zhromaždené osobné údaje o užívateľoch vymazané.

Webové stránky tretích strán

Webové stránky tretích strán nie sú predmetom tejto ochrany osobných údajov. Stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky v prospech záujmu návštevníkov. Stránka nie je zodpovedná za obsah zobrazovaný na webových stránkach tretích strán a opatrenia, ktoré prijmú na ochranu vášho súkromia. Akékoľvek iné webové stránky, na ktoré návštevníci získajú prístup zo Stránky, nemusia mať adekvátnu ochrany osobných údajov.

Prijatie Ochrany osobných údajov

Návštevníci súhlasia so zhromažďovaním a využívaním svojich osobných údajov na tejto Stránke a Kontrolór je predmetom ochrany osobných údajov uvedených vyššie. Návštevníkom sa odporúča prezerať si časť “Ochrana osobných údajov“ pravidelne, aby sa zoznámili s podmienkami, ich doložkami a so zmenami, ktoré z času na čas môžu byť zakomponované na Stránke.

Poskytovateľ

Poskytovateľom Stránky je Livesport Media Ltd, spoločnosť riadne registrovaná podľa zákonov Malty zo dňa 22. novembra 2011 s registračným číslom C 54555 na registrovanej adrese: CMS House, First Floor, St. Peter's Street, San Gwann, SGN 2310, Malta.

Kontrolórom osobných údajov Užívateľov zhromaždených a používaných na Stránke je spoločnosť Livesport s.r.o. s adresou: Bucharova 2928/14a, 158 00 Praha, Česká republika.

Jedná sa o preklad anglického originálu “General Terms of Use“. V prípade nesúladu alebo rozporu medzi anglickou verziou a akoukoľvek inou jazykovou verziou má anglická jazyková verzia prednosť.