Podmienky používania

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Všeobecné podmienky používania
Podmienky používania
Tieto Podmienky používania (ďalej len “PP”) tvoria a riadia vzťah medzi "Poskytovateľom" (definovaným nižšie) a všetkými stranami, ktoré pristupujú na webovú stránku a / alebo aplikáciu (definované nižšie) a využívajú jej funkcie a obsah (ďalej len "Návštevníci").
Spoločne Poskytovateľ a Návštevníci budú označovaní ako “Strany".
Všeobecné
Používanie niektorých alebo všetkých funkcií a služieb ponúkaných Poskytovateľom na webových stránkach Flashscore.sk a jeho mobilných aplikáciách (ďalej len "Aplikácia") a informácie, materiály a odkazy, ktoré sú v nich obsiahnuté, podliehajú PP, ktoré sú uvedené nižšie. Pokiaľ sa Poskytovateľ písomne ​​nedohodne inak, PP predstavujú celý vzťah medzi Poskytovateľom a Návštevníkom pri jeho používaní aplikácie vrátane ktorejkoľvek alebo všetkých jej funkcií, ktoré Aplikácia ponúka.
Návštevník má povinnosť starostlivo si prečítať a pochopiť PP pred použitím aplikácie. Návštevníka, ktorý si prehliadol aplikáciu, považujeme za návštevníka, ktorý prečítal, pochopil a súhlasil s tým, že bude viazaný touto zmluvou, bez potreby ďalšieho konania.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo pozastaviť, pridať, ukončiť, zmeniť a doplniť alebo doplniť tieto PP čas od času podľa vlastného uváženia.
Poskytovateľ odporúča, aby návštevník pravidelne čítal obsah týchto stránok. Používaním aplikácie sa návštevník zaväzuje, že bude viazaný touto zmluvou, ako aj najnovšími úpravami, bez ohľadu na to, či je návštevník v skutočnosti vedomý takýchto úprav.
Poskytovateľ nemá žiadnu povinnosť overiť, či všetci Návštevníci používajú aplikáciu podľa posledných aktualizovaných PP. Efektívna verzia PP je tá, ktorá je zverejnená v aplikácii.
Aplikáciu možno používať iba na zákonné účely. Používanie Aplikácie na prenos, distribúciu, publikovanie alebo ukladanie akéhokoľvek materiálu na aplikáciu alebo prostredníctvom aplikácie, ktoré je v rozpore s akýmkoľvek platným zákonom alebo nariadením alebo právami tretích strán, je prísne zakázané. Toto zahŕňa (bez obmedzenia) používanie aplikácie alebo prenos, distribúciu, publikovanie alebo ukladanie akéhokoľvek materiálu na aplikáciu alebo prostredníctvom aplikácie v záležitosti alebo na účely, ktoré porušujú autorské práva, ochrannú známku, obchodné tajomstvo alebo iné práva duševného vlastníctva, obscénne alebo škodlivé pre neplnoleté osoby alebo predstavujú nezákonný čin alebo obťažovanie, je ohováraný alebo hanlivý, porušuje akékoľvek zákony na ochranu súkromia alebo ochranu údajov, je podvodný alebo porušuje akékoľvek zákony týkajúce sa devízovej kontroly alebo zákona o hazardných hrách.
V prípade zneužitia a / alebo zneužitia aplikácie si Poskytovateľ vyhradzuje právo uzatvoriť alebo zablokovať Návštevníka z aplikácie a uzavrieť akýkoľvek účet zaregistrovaný v mene Návštevníka. Poskytovateľ si ponecháva právo podať žalobu proti návštevníkovi podľa vlastného uváženia.
Služby
Aplikácia poskytuje interaktívnu webovú a mobilnú aplikáciu / funkcie obsahujúce živé športové informácie v športových udalostiach, športové výsledky v reálnom čase, konečné výsledky, program, základné zostavy a športové štatistiky. Výsledky a ďalšie štatistické informácie obsiahnuté v aplikácii odrážajú informácie poskytnuté inými nezávislými zdrojmi (od tretích strán) alebo interným úsilím alebo rôznymi inými oficiálnymi aplikáciami. Aj keď Poskytovateľ vynakladá všetko úsilie na aktualizáciu obsahu a pravidelné porovnávanie výsledkov alebo iných informácií zobrazovaných v aplikácii, odporúčame vám skontrolovať aj informácie zozbierané v aplikácii aj z iných zdrojov. Poskytovateľ nezodpovedá za to, že návštevník používal výsledky a ďalšie informácie obsiahnuté v aplikácii.
Webové stránky a aplikácie tretích strán
Návštevník berie na vedomie, že akýkoľvek kontakt uskutočnený s tretími stranami po prezeraní aplikácie, či už zamýšľaný alebo neúmyselný ​​a akýkoľvek výsledok, ktorý vzniká, je úplne nezávislý od Poskytovateľa a Poskytovateľ nie je žiadnym spôsobom zodpovedný za žiadnu dohodu alebo očakávania a iné dôsledky ktorý vznikajú ako priama alebo nepriama príčina tohto kontaktu. Akýkoľvek nárok alebo spor, ktorý môže vzniknúť medzi návštevníkom a takouto treťou stranou, nesmie v žiadnom prípade zahŕňať Poskytovateľa. Tretie strany vrátane všetkých tretích strán inzerujúcich v aplikácii nemajú prístup k osobným údajom návštevníkov a akýmkoľvek iným údajom, ktoré návštevník mohol dať Poskytovateľovi.
A/V obsah
Poskytovateľ nezodpovedá za obsah externých aplikácií, ktoré sa môžu zobrazovať v aplikácii. Všetok videoobsah nájdený v aplikácii nie je uložený na serveroch Poskytovateľa, ani nie je vytvorený ani odovzdaný na hostiteľskom serveri Poskytovateľom.
Neaktívne účty
Ak má návštevník v aplikácii nastavený účet, ale nebude mať k nemu prístup po dobu 60 dní, Poskytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť účet s okamžitým účinkom a bez predchádzajúceho upozornenia.
Duševné vlastníctvo
Bez predchádzajúceho písomného poverenia Poskytovateľa nie je návštevník oprávnený kopírovať, upravovať, manipulovať, šíriť, prenášať, zobrazovať, reprodukovať, transferovať, nahrávať, sťahovať alebo inak používať alebo meniť akýkoľvek obsah aplikácie.
Flashscore je ochranná známka spoločnosti Livesport s.r.o.. Používanie ochrannej známky a súvisiacich značiek je zakázané a všetky práva sú vyhradené.
Akékoľvek porušenie tejto doložky môže znamenať porušenie platných práv duševného vlastníctva v rámci Európskej únie a iných platných zákonov. Poskytovateľ a každá ďalšia strana autorizovaná v jeho mene si vyhradzuje právo žiadať náhradu škody v čo najväčšej možnej miere povolenej zákonom proti akejkoľvek strane, ktorá priamo alebo nepriamo poruší toto nariadenie.
Typ vzťahu
Tieto PP nie sú určené na vytvorenie partnerstva, agentúry alebo spoločného podniku medzi Poskytovateľom a Návštevníkom.
Porušenie PP
Ak návštevník nedodrží klauzule v PP alebo ak Poskytovateľ primerane podozrieva Navštevníka, že Návštevník priamo alebo nepriamo nedodržia niektoré ustanovenie v PP, poskytovateľ si vyhradzuje právo a všetky opravné prostriedky, ktoré sú k dispozícii a na jeho na základe vlastného uváženia, uzatvoriť alebo zablokovať návštevníka z aplikácie a uzatvoriť akýkoľvek účet zaregistrovaný v mene Návštevníka a súvisiaci s ním a zachováva si právo podať žalobu proti Návštevníkovi podľa vlastného uváženia.
Právna zhoda
Návštevníkom sa odporúča, aby dodržiavali platné právne predpisy v jurisdikcii, v ktorej majú bydlisko a / alebo sú rezidentmi a / alebo prítomnými. Poskytovateľ neprijme zodpovednosť za akékoľvek kroky, ktoré akýkoľvek orgán prijal voči akémukoľvek Návštevníkovi v súvislosti s používaním aplikácie.
Zákon & Fórum a/alebo spoločenstva
Tieto Podmienky používania sa riadia a vykladajú v súlade s právnymi predpismi krajiny Malta bez toho, aby došlo k konfliktu právnych zásad. Strany sa zaoberajú výlučnou súdnou právomocou súdu v krajine Malta na riešenie akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy alebo sa jej týkajú. Tieto PP nebudú riadené Dohovorom Organizácie Spojených národov o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru, ktorého uplatňovanie je výslovne vylúčené.
Nadpisy
Nadpisy sú určené na zrozumiteľnosť a na uľahčenie čítania týchto údajov. Nie sú určené na interpretáciu obsahu odseku, ktorý nasleduje po každom okruhu. Nadpisy nie sú určené na viazanie Poskytovateľa akýmkoľvek spôsobom.
Zrieknutie sa práv
Akékoľvek zrieknutie sa práv zo strany Poskytovateľa akéhokoľvek porušenia akéhokoľvek ustanovenia týchto PP zo strany Návštevníka sa nebude považovať za zrieknutie sa práv akéhokoľvek následného porušenia toho istého alebo akéhokoľvek iného ustanovenia týchto PP.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Záruky a vyjadrenia
Týmto sa upresňuje, že Poskytovateľ neposkytuje žiadne vyjadrenie, záruku alebo tvrdenia (či už explicitné alebo implicitné), že obsah aplikácie je presný a / alebo vhodný na akýkoľvek konkrétny účel iný ako tie záruky, ktoré nemožno výslovne vylúčiť podľa platného zákona z týchto PP.
Používanie aplikácie je úplne na riziko Návštevníka. Aplikácia nie je Aplikácia pre hry alebo hazardné hry. Poskytovateľ aplikácie neposkytuje služby v oblasti hier alebo hazardných hier; preto nemá v držbe ani nekontroluje prostriedky hráča a nezúčastňuje sa na herných transakciách. Stávkové kurzy, ktoré sú zobrazené v aplikácii, sú súčasťou informácií a funkcií aplikácie.
Poskytovateľ nezaručuje, že: - niektoré z funkcií poskytovaných aplikáciou sú autorizované, že táto operácia úplne uspokojí návštevníka, že je úplne zabezpečená a vyňatá z chyby, že je pravidelne aktualizovaná, či bez akejkoľvek chyby softvéru, že Aplikácia je bez vírusov alebo bez chýb, že je nepretržite funkčná, že je primeraná, že informácie a funkcie, ktoré sú na nich k dispozícii, sú spoľahlivé alebo, že všetky ostatné získané informácie a funkcie používané v aplikácii sú primerané a spoľahlivé. Tí, ktorí sa rozhodnú pre prístup na webovú stránku, tak robia z vlastnej iniciatívy a sú zodpovední za dodržiavanie miestnych zákonov, pokiaľ sa uplatňujú miestne zákony.
Aplikácia môže obsahovať odkazy a odkazy na webové stránky / aplikácie / reklamy / obsah tretích strán. Tieto iné webové stránky / aplikácie / inzeráty / obsah budú podliehať osobitným zmluvným podmienkam, ktoré bežne obsahujú tieto webové stránky / aplikácie / inzeráty / obsah. Tieto informácie sa poskytujú pre pohodlie a záujem návštevníka a neznamenajú zodpovednosť ani súhlas s informáciami obsiahnutými na týchto webových stránkach / aplikáciách / reklamách / obsahu Poskytovateľom. Poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku, či už výslovnú alebo implicitnú, pokiaľ ide o presnosť, dostupnosť obsahu alebo informácií, textu alebo grafiky, ktoré nie sú v jeho doméne. Poskytovateľ netestoval žiadny softvér umiestnený na iných webových stránkach / aplikáciách a neposkytuje žiadne vyjadrenie týkajúce sa kvality, bezpečnosti, spoľahlivosti alebo vhodnosti takéhoto softvéru.
Strata alebo poškodenie
Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu Návštevníka alebo tretej strany, ktorú utrpel Návštevník alebo tretia strana v dôsledku používania aplikácie vrátane, ale nie výhradne, škôd spôsobených obchodnou stratou, stratou dávok, straty z predpokladaných zárobkov, výhier alebo iného zisku, prerušenia podnikania, straty obchodných informácií alebo akejkoľvek inej peňažnej a následnej straty.
Poskytovateľ nie je zodpovedný za výhry alebo prehry na webových stránkach / aplikáciách tretích strán, ktoré vyplývajú z použitia informácií zobrazených v aplikácii.
Bez obmedzenia na všeobecnosť predchádzajúcich dvoch klauzúl, nijaká zodpovednosť nie je uznaná alebo prijatá podľa tejto zmluvy okrem iného pre tieto záležitosti:
chyby, chybne vytlačený text, nesprávne interpretácie, nesprávne čítanie, nesprávny výklad, chybné preklady, nesprávne hláskovanie, chyba transakcie, technické chyby, chyby pri registrácii, zjavné chyby, chyby vyššej moci a / alebo akékoľvek iné podobné chyby;
porušenie pravidiel Poskytovateľa;
kriminálne činy;
poradenstvo v akejkoľvek podobe, ktoré poskytuje Poskytovateľ;
súdne konania a / alebo iné opravné prostriedky;
straty alebo poškodenia, ktoré mohli Návštevníci alebo tretie strany utrpieť v dôsledku používania aplikácie, jej obsahu alebo akéhokoľvek odkazu navrhovaného Poskytovateľom;
straty alebo poškodenia, ktoré mohli Návštevníci alebo tretie strany utrpieť v dôsledku akejkoľvek zmeny, pozastavenia alebo prerušenia aplikácie;
kriminálne použitie aplikácie alebo jej obsahu ktoroukoľvek osobou, chybu alebo opomenutie alebo akýkoľvek iný faktor, ktorý je mimo kontroly Poskytovateľa;
akékoľvek používanie aplikácie v dôsledku prístupu tretej strany k súkromným oblastiam, ktoré vyžadujú prihlasovacie meno a heslo, pomocou používateľského mena a hesla;
v prípade nezrovnalostí v službách, funkciách a akýchkoľvek iných funkciách ponúkaných aplikáciou v dôsledku vírusov alebo chýb, pretože sa týka všetkých parametrov, ktoré tvoria aplikáciu, akékoľvek škody, náklady, výdavky, straty alebo nároky spôsobené uvedenými nezrovnalosťami;
akékoľvek konanie alebo opomenutie zo strany Poskytovateľa internetu alebo akejkoľvek inej tretej strany, s ktorou sa Návštevníci mohli dohodnúť, aby mali prístup k aplikácii. V prípade sporu medzi Poskytovateľom internetu a návštevníkom nemôže byť Poskytovateľom účastníkom konania a takýto proces nesmie žiadnym spôsobom ovplyvniť tieto PP; a
akýkoľvek nárok vzniknutý v dôsledku škody spôsobenej návštevníkom z dôvodu obsahu akéhokoľvek materiálu odoslaného iným návštevníkom alebo inou treťou stranou, ktorá nie je autorizovaná Poskytovateľom v aplikácii.
Ochrana osobných údajov
Flashscore.sk webová stránka a jej mobilné aplikácie (ďalej len "Aplikácia") rešpektuje súkromie všetkých strán, ktoré si prezerajú a inak používajú aplikáciu (ďalej len "Návštevníci"), a zaväzuje sa chrániť ich osobné údaje. Aplikácia môže zhromažďovať a používať "Osobné údaje" (definované nižšie) týkajúce sa svojich návštevníkov s cieľom poskytnúť im služby poskytované aplikáciou a iba na akýkoľvek účel, ktorý bol výslovne uvedený nižšie.
Táto politika ochrany osobných údajov je v súlade s medzinárodnými dohovormi a zákonmi EÚ vrátane všeobecného nariadenia o ochrane údajov (nariadenie (EÚ) 2016/679), ako je transponované do maltského zákona o ochrane osobných údajov (kapitola 440 zákonov Malty), spracovania osobných údajov (Právne oznámenie 16 z roku 2003 vrátane neskorších zmien a doplnení) prijíma odporúčanie 2/2001 pracovnej skupiny pre ochranu údajov z článku 29 prijatej 17. mája 2001 o určitých minimálnych požiadavkách na zhromažďovanie osobných údajov online a implementuje aj všetky ostatné platné pravidlá a postupy.
Kontrolór údajov zhromaždených a používaných od návštevníkov aplikácie je Livesport s.r.o., Bucharova 2928 / 14a, 158 00 Praha, Česká republika a zodpovedá za túto aplikáciu.
Dátový kontrolór je možné kontaktovať na gdpr@livesport.eu.
Poskytovateľa je možné kontaktovať na gdpr@livesportmedia.eu.
Účel tohto vyhlásenia
Účelom tohto vyhlásenia je:
uviesť druh osobných údajov, ktoré od Vás Kontrolór vyberie a ako použijeme vaše osobné údaje;
na základe ktorého Spracovateľ spracováva akékoľvek osobné údaje;
aby ste si uvedomili, ako bude Kontrolór spracovávať vaše osobné údaje;
objasniť povinnosti Kontrolóra podľa predpisov o ochrane údajov, pokiaľ ide o spracovanie vašich osobných údajov zákonným a zodpovedným spôsobom; a
informovať Vás o vašich právach na ochranu údajov.
Vaše osobné údaje spracovávame vhodným a zákonným spôsobom v súlade s platnými predpismi na ochranu údajov a všeobecným nariadením o ochrane údajov EU 2016/679 (ďalej len "VNOU"), ktoré je účinné od 25. mája 2018.
Zhromažďovanie osobných údajov
Pokiaľ nie je konkrétne uvedené v týchto pravidlách ochrany osobných údajov, Aplikácia nezhromažďuje žiadne osobné údaje, keď si Návštevníci jednoducho prehliadajú aplikáciu. Aplikácia však vyžaduje, aby Návštevníci poskytovali niektoré osobné údaje pri používaní dodatočných alebo rozšírených služieb poskytovaných v aplikácii po registrácii. Pri týchto príležitostiach Aplikácia požiada návštevníkov o ich súhlas pred zhromažďovaním a používaním osobných údajov návštevníkov. Po registrácii alebo inokedy môže Aplikácia požiadať návštevníkov o zaslanie prihlasovacieho mena (zvyčajne e-mailová adresa) a hesla.
Návštevníci nie sú povinní poskytovať svoje osobné údaje alebo povoliť, aby ich osobné údaje boli zbierané v aplikácii. Aplikácia však nemusí byť schopná poskytnúť návštevníkom, ktorí nesúhlasia so zhromažďovaním svojich osobných údajov všetky služby ponúkané aplikáciou.
Aj keď Návštevníci mohli súhlasiť s použitím príslušných osobných údajov, sú oprávnení následne odvolať svoj príslušný súhlas z akéhokoľvek dôvodu kontaktovaním gdpr@livesportmedia.eu. V prípade zrušenia súhlasu nebudú dodatočné alebo predbežné služby poskytované v aplikácii po registrácii už k dispozícii.
Vaše práva ako predmet údajov
Právo na prístup
Návštevníci majú právo požadovať, aby Kontrolór (ďalej definovaný) im poskytol písomné informácie o tom, ktoré z ich osobných údajov zhromaždil a / alebo použil. Požiadavku možno podať písomnou žiadosťou na Kontrolóra (definovanú nižšie).
Aplikácia sa zaväzuje vynaložiť všetko úsilie na udržanie aktualizovaných údajov o osobných údajoch. Návštevníci sa však vyzývajú, aby aplikáciu informovali o všetkých zmenách svojich osobných údajov, ktoré uchováva Aplikácia.
Oprava blokovanie alebo vymazanie údajov
Návštevníci, ktorí sa domnievajú, že niektorý z ich osobných údajov je nepresný, môžu písomne ​​požiadať Kontrolóra o opravu údajov. Návštevníci majú tiež právo požiadať Kontrolóra, aby zablokoval alebo vymazal príslušné osobné údaje, ak boli spracované neoprávnene.
Právo na námietku
Môžete nás kontaktovať kedykoľvek na gdpr@livesport.eu aby ste nás požiadali o spracovanie Vašich osobných údajov na marketingové účely, napr. prijímanie informácií od nás o nadchádzajúcich udalostiach, bulletine a publikáciách a vaše údaje už nebudú spracované na takéto účely.
Právo na zrušenie súhlasu
Máte právo odvolať svoj súhlas s týmto vyhlásením a praktiky spracovania, ktoré sú tu popísané, a to kedykoľvek odoslaním e-mailu na adresu gdpr@livesport.eu . Neovplyvní to zákonnosť spracovania, ktoré sme vykonali na základe takéhoto súhlasu pred jeho odobratím. Odstúpenie od súhlasu bude mať za následok okamžité ukončenie našich služieb.
Právo na nápravu
Máte právo na opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov o vás, ktoré sme spracovali, aktualizovali všetky údaje, ktoré sú zastarané, a právo na dokončenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia.
Právo na vymazanie
Máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré máme vo vzťahu k vám, ak vaše osobné údaje už nie sú požadované, ak:
odoberiete svoj súhlas na spracovanie vašich osobných údajov;
vaše osobné údaje už nemusia byť spracované; alebo
vaše osobné údaje boli neoprávnene spracované.
Právo na obmedzenie spracovania
Máte právo obmedziť naše spracovateľské činnosti tam, kde:
spochybňujete presnosť týchto osobných údajov, a to na obdobie, ktoré nám umožňuje overiť presnosť tých istých osobných údajov;
naše spracovanie sa považuje za nezákonné a namiesto toho si vyžiadate vymazanie vašich osobných údajov a požiadate o obmedzenie ich používania;
vaše osobné údaje už nepotrebujete na účely uvedené v tomto dokumente, ale požadujete ich na zriadenie, výkon alebo obranu právnych nárokov; alebo
ste namietali voči nášmu spracovaniu až do overenia, či legitímne dôvody našej spracovateľskej činnosti prevyšujú tie, ktoré sa vás týkajú.
Právo prenositeľnosti údajov
Od 25. mája 2018 budete mať právo prijímať svoje osobné údaje v štruktúrovanom a strojom čitateľnom formáte a prenášať tieto údaje inému správcovi (ako je definované v VNOU).
Účely zberu a používania osobných údajov
Osobné údaje zhromaždené aplikáciou budú spracované v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov (kapitola 440 Maltského zákona) a doplnkových právnych predpisov prijatých na základe tohto zákona a spracovaných výlučne na účely:
Komunikácia s Návštevníkmi;
Zasielanie nového hesla Návštevníkom na príslušný osobný účet;
Poskytovanie všetkých pokročilých služieb, ktorými je možné nakonfigurovať Aplikáciu do určitej miery;
Zlepšenie obsahu ponúkaného Aplikáciou;
Poskytuje Návštevníkom personalizovaný obsah aplikácie a / alebo úpravu.
Právny základ pre spracovanie
Vaše osobné údaje spracujeme len tam, kde ste poskytli svoj súhlas, alebo ak je to potrebné pre to, aby sme mohli poskytnúť služby, ktoré ponúkame, a / alebo na účely uvedené v tomto vyhlásení.
Môžeme tiež spracovávať vaše osobné údaje na základe akéhokoľvek legitímneho záujmu alebo s cieľom splniť zákonné zákonné povinnosti. Môže to zahŕňať obhajobu právnych nárokov alebo dodržiavanie príkazu ktoréhokoľvek súdu, tribunálu alebo orgánu.
Marketing
Od nás dostanete marketingovú komunikáciu, ak ste od nás požadovali takéto marketingové informácie tým, že nám poskytnete svoje údaje prostredníctvom tejto aplikácie a prihlásili ste sa na prijímanie takýchto informácií.
Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať s tretími stranami na marketingové účely bez vášho jednoznačného súhlasu.
Zverejňovanie osobných údajov tretím stranám
Poskytovateľ nepredáva, neobchoduje, neposkytuje ani neposkytuje osobné údaje, ktoré sa vzťahujú na návštevníkov tretej strany bez ich predchádzajúceho súhlasu. Osobné údaje však budú oznámené tretím stranám v prípade predaja Aplikácie.
Vyššie uvedené nie je bez vplyvu na žiadnu právnu povinnosť, ktorá prináleží aplikácii sprístupniť osobné údaje návštevníkov tretím stranám.
Vyššie uvedené nie je takisto bez toho, aby boli dotknuté zverejnenia, ktoré sú absolútne nevyhnutné ako súčasť jedného alebo viacerých účelov na zhromažďovanie a používanie osobných údajov. V takom prípade Aplikácia požiada o predchádzajúci výslovný súhlas príslušných Návštevníkov.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo poskytovať štatistické údaje o Návštevníkoch, predajoch, prevádzke a iných štatistických informáciách týkajúcich sa aplikácie tretím stranám bez toho, aby identifikovali konkrétneho Návštevníka.
Prihlasovacie údaje
Za účelom lepšej správy aplikácie a zhromažďovania širokých demografických informácií Návštevníkov na súhrnné použitie Aplikácia automaticky zaznamená IP adresu všetkých návštevníkov a stránok zobrazených každým Návštevníkom.
Zrieknutie sa súborov cookie
Cookie je informácia uložená v počítači Návštevníka prostredníctvom webového servera a používaná na prispôsobenie webovej služby. Aplikácia používa súbory cookie na ukladanie informácií o interakciách návštevníkov, ktoré môžu byť neskôr potrebné na vykonanie funkcie. Návštevníci sa môžu rozhodnúť vypnúť súbory cookie v nastaveniach prehliadača. Na prispôsobenie obsahu a reklám, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Zdieľame informácie o používaní našich webových stránok aj s našimi partnermi pre analýzu aplikácií, s niektorými reklamnými partnermi (programovými) a so sociálnymi médiami (len keď sa prihlásite prostredníctvom svojho sociálneho účtu). Pozrite si podrobnosti tu.
Toto vyhlásenie by sa malo prečítať v spojení s našimi Pravidlami Cookie a akýmkoľvek iným upozornením o ochrane osobných údajov, ktoré môžeme poskytnúť pri konkrétnych príležitostiach, keď zhromažďujeme alebo spracovávame osobné údaje o vás, aby ste si boli plne vedomí toho, ako a prečo používame vaše osobné údaje. Nastavte súkromie
Prevody osobných údajov do tretích krajín
Kontrolór neprevádza žiadne osobné údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, a ak sa to vyžaduje, najprv zabezpečí, aby existovali vhodné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie primeranej ochrany vašich osobných údajov.
Ochrana
Aplikácia a Kontrolór prijali rôzne technické a organizačné opatrenia na ochranu komunikácie pred zničením, stratou, zneužitím a zmenou osobných údajov, ktoré boli zhromaždené a použité (vrátane zabezpečenia zabezpečenia akýchkoľvek prenosov údajov) prostredníctvom zabezpečeného komunikáciu medzi zariadením návštevníka a servermi Poskytovateľa "HTTPS". Všetky nastavené heslá sú navyše uložené pomocou štandardov BCrypt. Bez ohľadu na toto úsilie Poskytovateľ nemôže zaručiť, že takáto udalosť nenastane.
Obdobie uchovávania osobných údajov
Osobné údaje sa uchovávajú len na čas potrebný na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené. V prípade nečinnosti používateľského účtu počas jedného (1) roka budú vymazané všetky zhromaždené osobné údaje.
Webove stránky / aplikácie tretích strán
Stránky / aplikácie tretích strán nepokrývajú tieto pravidlá ochrany osobných údajov. Aplikácia poskytuje odkazy na iné stránky pre pohodlie návštevníkov. Aplikácia nezodpovedá za obsah zobrazený na webových stránkach / aplikáciách tretích strán a opatrenia, ktoré prijali na ochranu vášho súkromia. Akékoľvek iné webové stránky / aplikácie, ku ktorým majú Návštevníci prístup z aplikácie, nemusia mať primerané pravidlá ochrany osobných údajov.
Prijatie zásad ochrany osobných údajov
Súhlas návštevníkov so zberom a používaním ich príslušných osobných údajov Aplikáciou a Kontrolórom podlieha vyššie uvedeným pravidlám ochrany osobných údajov. Návštevníkom sa odporúča, aby pravidelne sledovali Pravidlá ochrany osobných údajov, aby sa oboznámili s podmienkami a ustanoveniami v nich a s akýmikoľvek zmenami a doplneniami, ktoré môžu byť čas od času implementované do Aplikácie.
Poskytovateľ
Poskytovateľom je Livesport Media Ltd spoločnosť riadne zaregistrovaná podľa zákonov Malty 22. novembra 2011 s registračným číslom C 54555 a so sídlom na CMS House, 1. poschodie, Ulica sv. Petra, San Gwann, SGN 2310, Malta. Ak nás chcete kontaktovať, napíšte nám na adresu info@livesportmedia.eu.
Verzia a dátum PP
Toto vyhlásenie vo verzii 2 bolo naposledy aktualizované 25.5.2018 (FS.COM-ToU-20180525-2)
Reklama
Reklama
Reklama