Reklama
Reklama
Reklama
Podmienky používania
 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  1. Identifikácia strán. Tieto podmienky používania (ďalej len „Podmienky používania“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Livesport s.r.o., so sídlom na Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Aspira Business Centre, IČO 274 33 722, zapísanou v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, sp. zn. C113331, Česká republika (ďalej len „my“, „nás“ alebo „naše“) a tretími osobami (ďalej len „Používateľ“, „Vy“ alebo „Vaše“) pri používaní našej webovej stránky (ďalej len „Stránka“).

  2. Uplatniteľnosť Podmienok používania. Ak ste neregistrovaným Používateľom Stránky, vzťahujú sa na Vás len ustanovenia o povahe a používaní Stránky, najmä body 1, 2 a 10 týchto Podmienok používania. Na registrovaných Používateľov sa tieto Podmienky používania vzťahujú v plnom rozsahu a odporúčame Vám, aby ste sa s nimi oboznámili, najmä s bodmi 3 až 12, ktoré predstavujú zmluvu o poskytovaní služieb medzi registrovaným Používateľom a nami.

 2. OBSAH WEBOVEJ STRÁNKY

  1. Charakter služby. Stránka obsahuje aktuálne informácie o športových podujatiach, najmä športové výsledky v reálnom čase, konečné výsledky, rozpis zápasov, zostavy a ďalšie športové štatistiky a športový obsah. Výsledky a iné štatistické informácie zobrazené na Stránke sú založené na informáciách poskytnutých z iných nezávislých zdrojov (od tretích strán), na základe interných úsilí alebo z iných oficiálnych aplikácií. Hoci vynakladáme maximálne úsilie na pravidelnú aktualizáciu obsahu a kontrolu výsledkov alebo iných informácií zobrazených na Stránke, nedávame žiadne prísľuby ani neposkytujeme žiadne záruky týkajúce sa Stránky a odporúčame Vám, aby ste si informácie zhromaždené na Stránke dôkladne overili aj v pôvodných a iných zdrojoch. Používanie výsledkov a iných informácií zobrazených na Stránke a spoliehanie sa na ne je na Vašu výhradnú zodpovednosť. V závislosti od regiónu, jazyka alebo iných okolností, ktoré ovplyvňujú cieľový trh a cieľovú skupinu Stránky, môže Stránka obsahovať aj športové spravodajstvo pozostávajúce z nášho obsahu alebo obsahu tretích strán.

  2. Používanie Stránky na vlastné riziko. Stránku a všetku komunikáciu a informácie v nej uložené a prezentované poskytujeme s primeranou zručnosťou a starostlivosťou a v podstate spôsobom opísaným v týchto Podmienkach používania. Váš prístup k Stránke, jej používanie, sťahovanie akéhokoľvek softvéru súvisiaceho so Stránkou a používanie akýchkoľvek informácií, ktoré môžeme poskytnúť v súvislosti so Stránkou, sa však zakladá len na Vašej voľbe, je na Vašom uvážení, na Vaše riziko a slúži len na Vaše osobné použitie. Stránku nesmiete používať na žiadny komerčný účel.

  3. Registrácia a platený obsah. Pre prístup k určitým častiam alebo funkciám Stránky vyžadujeme registráciu (bod 3 týchto Podmienok používania). Registrácia môže byť podmienená dosiahnutím určitého veku. Bez registrácie nemusíte mať možnosť prezerať celý obsah a funkčnosť Stránky môže byť obmedzená. Okrem toho môže byť dostupnosť určitých funkcií alebo obsahu podmienená zaplatením poplatku.

  4. Obsah tretích strán. Neposkytujeme obsah externých aplikácií alebo zdrojov, ktoré sú prístupné zo Stránky. Všetok obsah dostupný na Stránke nie je umiestnený na našich serveroch a nie je nami vytvorený ani nahraný na hostingový server, kde je taký obsah umiestnený. Obsah tretích strán je zvyčajne označený príslušným logom, ikonou alebo iným identifikátorom tretej strany. Výslovne vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť v súvislosti s takýmto obsahom, jeho dostupnosťou alebo informáciami v ňom obsiahnutými.

  5. Zobrazovanie reklamy. Súhlasíte s tým, že v službe sa môže zobrazovať reklama vrátane reklamy tretích strán.

  6. Vzťah k hazardným hrám. Používanie Stránky je výlučne na Vaše vlastné riziko. Stránka nie je herná aplikácia ani aplikácia na hranie hazardných hier. Neposkytujeme hry ani hazardné hry, preto nedržíme ani neovládame Vaše finančné alebo iné zdroje a nezúčastňujeme sa na žiadnych transakciách súvisiacich s hazardnými hrami. Stávkové kurzy zobrazené na Stránke sú prezentované na účely spravodajstva. Žiadna komunikácia alebo informácie zverejnené na Stránke však nepredstavujú odporúčanie zúčastniť sa hry alebo uzavrieť stávku, ani nepredstavujú právne, daňové alebo iné podobné poradenstvo v súvislosti s hraním alebo hazardnými hrami.

  7. Miestne právo. Odporúčame, aby ste dodržiavali platné zákony krajiny, v ktorej máte prechodný alebo trvalý pobyt, v ktorej sa nachádzate a/alebo ktorej ste občanom.

  8. Práva na obsah. Texty, fotografie, grafické diela a iné prvky obsiahnuté na Stránke môžu byť jednotlivo a/alebo ako celok chránené autorským právom (ďalej len „Autorské diela“). Ak nie je s nami písomne nedohodnuté inak, k spravodlivému použitiu Autorských diel môže dôjsť len v rozsahu a spôsobom stanoveným platnými právnymi predpismi. Bez nášho výslovného súhlasu nie je povolené najmä použitie Autorských diel vo forme rozmnožovania (kopírovania) za účelom priameho alebo nepriameho ekonomického zisku, ako aj ich použitie vo forme distribúcie, prenájmu, vystavovania alebo verejného prenosu (vrátane verejného prenosu prostredníctvom internetu).

  9. Ochrana databázy. Obsah databázy obsiahnutý na Stránke (ďalej len „Obsah databázy“) je chránený osobitným právom poskytovateľa databázy. Ak nie je s nami písomne nedohodnuté inak, Obsah databázy je možné zákonne používať len v rozsahu a spôsobom stanoveným platnými právnymi predpismi. Bez nášho výslovného súhlasu nie je povolené najmä extrahovanie (kopírovanie) alebo využívanie (sprístupňovanie verejnosti) Obsahu databázy alebo jeho kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatnej časti.

  10. Neoprávnený zásah. Nesmiete používať žiadny mechanizmus, nástroj, softvér alebo postup, ktorý má alebo by mohol mať nepriaznivý vplyv na prevádzku našich zariadení, bezpečnosť internetu alebo iných používateľov internetu. Nesmiete zaťažovať náš server hosťujúci Webovú stránku automatizovanými požiadavkami, ani nesmiete pomáhať žiadnej tretej strane pri takejto činnosti. Webovú stránku nesmiete žiadnym spôsobom upravovať, rozoberať, dekompilovať ani spätne analyzovať, pokiaľ všeobecne záväzné právne predpisy nestanovujú inak. Okrem toho nesmiete používať obsah webovej stránky vkladaním, agregovaním, extrakciou alebo opätovným vytváraním bez nášho výslovného súhlasu, pokiaľ všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú inak.

  11. Porušenie autorských práv a  ochrannej známky. Váš zásah do autorských práv, práv na ochrannú známku alebo zásah do osobitných práv poskytovateľa databázy môže mať za následok občianskoprávnu, správnu alebo trestnoprávnu zodpovednosť.

 3. UZAVRETIE ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

  1. Predloženie návrhu. Návrh na uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb môžete podať kliknutím na tlačidlo „Pokračovať cez E-mail“, vyplnením a odosláním informácií v registračnom formulári, ktorý sa nachádza na Stránke (ďalej len „Žiadosť o registráciu“). Ručíte za to, že informácie uvedené vo formulári Žiadosť o registráciu sú na účely týchto Podmienok používania správne.

  2. Akceptácia návrhu. Po prijatí Žiadosti o registráciu zašleme na e-mailovú adresu uvedenú v Žiadosti o registráciu (ďalej len „Adresa Používateľa“) informácie potrebné na sprevádzkovanie účtu Používateľa alebo na umožnenie používania služby (ďalej len „Akceptácia“). Doručením Akceptácie Vám je zmluva o poskytovaní služieb uzavretá.

  3. Používanie registrácie tretej strany. Ak používate existujúcu registráciu tretej strany (napríklad registráciu sociálnej siete), môžete nám zaslať návrh na uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb kliknutím na príslušné tlačidlo s logom, ochrannou známkou alebo názvom služby tretej strany. Po tom, čo nám bude doručený návrh na uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb podľa predchádzajúcej vety, Vám bude umožnené službu využívať. Umožnením využívania služby je zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená.

  4. Súhlas s poskytnutím služby. Súhlasíte s tým, že môžeme začať poskytovať službu podľa zmluvy o poskytovaní služieb bezodkladne po jej uzavretí, a to aj pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb.

  5. Náklady na komunikačné prostriedky. Pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní služieb súhlasíte s používaním komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady, ktoré vám vzniknú pri použití komunikačného prostriedku na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy o poskytovaní služieb (napr. náklady na internetové pripojenie), znášate Vy a neodlišujú sa od základnej sadzby za použitie komunikačného prostriedku.

 4. Obsah zmluvy o poskytovaní služieb

  1. Predmet zmluvy. Na základe zmluvy o poskytovaní služieb Vám umožníme využívať službu prostredníctvom Stránky vrátane obsahu a funkcií, ktoré podliehajú registrácii. Okrem toho môže byť dostupnosť určitých funkcií alebo obsahu podmienená zaplatením poplatku, dosiahnutím určitého veku, stabilným internetovým pripojením alebo nami podporovanou verziou operačného systému Vášho zariadenia.

  2. Obsah zmluvy. Podmienky používania tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o poskytovaní služieb.

  3. Jazyk zmluvy. Zmluva o poskytovaní služieb sa uzatvára v slovenskom jazyku.

 5. ÚČET POUŽÍVATEĽA

  1. Ochrana účtu. Prístup k účtu Používateľa je zabezpečený používateľským menom a heslom. Súhlasíte s tým, že Vaše prihlasovacie údaje môžu byť použité aj na prihlásenie na iné webové stránky prevádzkované nami alebo akoukoľvek inou osobou s nami spojenou. Máte povinnosť zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup do Vášho účtu Používateľa a beriete na vedomie, že nenesieme zodpovednosť za akékoľvek porušenie tejto povinnosti z Vašej strany.

  2. Výhrada práv. Môžeme vám zabrániť v používaní Vášho účtu Používateľa, najmä ak porušíte svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní služieb (vrátane týchto Podmienok používania).

 6. PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB

  1. Neschopnosť poskytnúť službu. Službu nemusíme poskytnúť, ak tomu bránia ťažkosti na Vašej strane alebo na strane inej osoby. Službu neposkytneme najmä v prípade výpadku elektrickej energie, výpadku dátovej siete, iných porúch spôsobených tretími stranami alebo vyššou mocou.

  2. Výpadky služieb. Počas poskytovania služby môže dôjsť k výpadkom, dočasným obmedzeniam, prerušeniam alebo zhoršeniu kvality služby. Informácie, ktoré ste uložili v rámci služby, nemusia byť zálohované, môžu byť poškodené alebo inak znehodnotené.

  3. Obmedzenie kvality služby. V rozsahu povolenom zákonom nenesieme zodpovednosť za (i) akékoľvek poruchy počítačových programov súvisiacich so Stránkou, ktorú sprístupňujeme, (ii) chyby alebo vírusy, ktoré majú za následok stratu údajov, (iii) akékoľvek iné poškodenie Vášho počítačového zariadenia, mobilného telefónu alebo mobilného zariadenia alebo softvéru, (iv) chyby (vrátane chýb vo vstupoch, prezentovaných údajoch a výsledkoch) a (v) akékoľvek Vaše pokusy o používanie Stránky metódami, prostriedkami alebo spôsobmi, ktoré sme neurčili. Vyhradzujeme si právo na pozastavenie, úpravu, odstránenie a/alebo doplnenie Stránky podľa vlastného uváženia a v rozsahu povolenom zákonom, ako aj právo na občasné pozastavenie Vášho používania našej stránky. Za takéto konanie nenesieme žiadnu zodpovednosť.

  4. Chyby. Súhlasíte s tým, že nás budete informovať hneď, ako sa dozviete o akýchkoľvek chybách týkajúcich sa Vášho účtu na Stránke alebo akýchkoľvek informácií uvedených na Stránke (okrem iného vrátane nesprávneho výpočtu, skreslených údajov, nesprávnych poplatkov, sadzieb, provízií, bonusov alebo výplat, prípadne akéhokoľvek prepočtu meny).

  5. Obmedzenie zodpovednosti. My (vrátane našich vedúcich pracovníkov, riaditeľov, zástupcov a zamestnancov) a naše pridružené spoločnosti nenesieme voči Vám žiadnu zodpovednosť zo zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti) ani inú zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, následné, osobitné, sankčné alebo exemplárne škody, okrem iného vrátane straty údajov, zisku, príjmov, podnikania, príležitostí, dobrého mena, povesti alebo prerušenia podnikania, alebo za akékoľvek straty, ktoré sme v súčasnosti nemohli predvídať a ktoré vyplývajú zo zmluvy o poskytovaní služieb alebo z Vášho používania Stránky.

  6. Odškodnenie. Informácie na Stránke sú poskytované tak, ako sú, a Vy súhlasíte s tým, že nás zbavíte akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti so Stránkou a informáciami na Stránke. Bez ohľadu na ustanovenia článku 6.5 vyššie, naša zodpovednosť je obmedzená na maximálny rozsah povolený platnými právnymi predpismi.

 7. POUŽÍVANIE SLUŽBY

  1. Personalizácia obsahu. Máte právo prispôsobiť obsah služby svojim vlastným preferenciám, ale len v rámci nastavení, ktoré ponúka samotná služba.

  2. Nevyžiadané propagačné činnosti. Vzhľadom na požiadavky týkajúce sa ochrany údajov, informačnej a kybernetickej bezpečnosti a zabránenia podvodom máte výslovne zakázané zverejňovať akékoľvek informácie alebo kontaktovať našich zákazníkov s cieľom ponúkať alebo propagovať akékoľvek ponuky, produkty alebo zariadenia na Stránke.

  3. Zásady proti podvodom a obťažovaniu. V rámci Stránky uplatňujeme politiku nulovej tolerancie voči nevhodným a podvodným činnostiam. Ak podľa nášho výhradného rozhodnutia zistíme, že ste sa akýmkoľvek spôsobom pokúsili podviesť nás a/alebo iného používateľa Stránky, vyhradzujeme si právo pozastaviť a/alebo zrušiť Váš účet a/alebo Vám zakázať prístup na Stránku na určitú alebo neurčitú dobu. Za takéto konanie nenesieme zodpovednosť v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi.

 8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

  1. Vybavovanie sťažností. Sťažnosti spotrebiteľov vybavujeme prostredníctvom elektronickej adresy na kontaktnej adrese (pozri bod 12.6). Na Adresu Používateľa zašleme informácie o vybavení sťažnosti.

  2. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov. Orgán príslušný na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov vyplývajúcich zo zmluvy o poskytovaní služieb nájdete na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2. Na riešenie sporov medzi Vami a nami vyplývajúcich zo zmluvy o poskytovaní služieb možno použiť online platformu na riešenie sporov, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

  3. Kontaktné miesto pre spotrebiteľov. Kontaktné miesto podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) nájdete na adrese https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en.

  4. Oprávnenie na podnikanie. Sme oprávnení podnikať na základe českého živnostenského oprávnenia. Kontrolu našej činnosti vykonávajú príslušné české orgány v rámci svojich kompetencií. Dohľad nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva dozorný orgán v členskom štáte EÚ, v ktorom máte obvyklý pobyt, miesto výkonu práce alebo v ktorom sa nachádza miesto údajného porušenia.

  5. Reklamácie vád. Práva a povinnosti strán týkajúce sa našej zodpovednosti za vady služieb sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Svoje práva vyplývajúce z našej zodpovednosti za vady služieb môžete uplatniť tak, že nás budete kontaktovať na adrese nášho sídla alebo e-mailom na kontaktnej adrese (pozri bod 12.6).

  6. Komunikácia medzi stranami. Ak nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia týkajúca sa právnych konaní súvisiacich so zmluvou o poskytovaní služieb sa druhej strane doručuje v textovej forme elektronickou poštou. Doručovanie sa uskutočňuje aj elektronickou poštou na Adresu Používateľa.

 9. OCHRANA ÚDAJOV

  1. Informácie o spracúvaní osobných údajov. Našu informačnú povinnosť v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) plníme prostredníctvom osobitného dokumentu označeného ako „Informácie o spracúvaní osobných údajov“ (ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov“).

  2. Tieto Podmienky používania sa musia čítať a vykladať spolu s našimi Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú dostupné tu.

 10. Súbory cookie

  1. Nástroj na udeľovanie súhlasu so súbormi cookie. Získanie Vášho súhlasu a poskytnutie informácií týkajúcich sa používania súborov cookie v rámci Stránky sa vykonáva prostredníctvom špeciálneho nástroja, ktorý prevádzkuje tretia strana.

 11. TRVANIE ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

  1. Odstúpenie od zmluvy. S výnimkou prípadu, kedy od zmluvy nemožno odstúpiť, máte ako spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb do štrnástich (14) dní od jej uzavretia. Na takéto odstúpenie môžete použiť nami poskytnutý vzorový formulár.

  2. Účinnosť zmluvy. Zmluva o poskytovaní služieb nadobúda účinnosť jej podpísaním. Zmluva o poskytovaní služieb sa uzatvára na dobu neurčitú.

  3. Ukončenie zmluvy. Zmluvu o poskytovaní služieb môžete kedykoľvek ukončiť de facto vymazaním účtu Používateľa. Zmluvu o poskytovaní služieb môžete ukončiť aj tak, že nás požiadate o vymazanie svojich osobných údajov v súlade s nariadením GDPR.

  4. Ukončenie zmluvy z našej strany. V prípade, že porušíte niektorú zo svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytovaní služieb (vrátane týchto Podmienok používania) alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo v iných prípadoch, môžeme ukončiť zmluvu o poskytovaní služieb. Ukončenie zmluvy o poskytovaní služieb podľa tohto bodu je účinné doručením elektronickou poštou na Adresu Používateľa. Ak nie je dohodnuté inak, zmluva o poskytovaní služieb zaniká, akonáhle takéto ukončenie nadobudne účinnosť.

 12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Rozhodné právo. Vzťahy zriadené zmluvou o poskytovaní služieb sa riadia zákonmi Českej republiky. Voľba práva podľa predchádzajúcej vety Vás nezbavuje ochrany poskytovanej ustanoveniami právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť, a ktoré by sa inak uplatňovali v prípade neexistencie voľby práva podľa ustanovení článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

  2. Právomoc súdov. Dohodli sme sa na súdnej právomoci a mieste konania súdov Českej republiky.

  3. Jednostranná zmena Podmienok používania. Tieto Podmienky používania môžeme jednostranne zmeniť v rozsahu, ktorý umožňujú platné právne predpisy, a ak takéto zmeny považujeme za opodstatnené a odôvodnené. O zmene Vás budeme informovať e-mailom doručeným na Adresu Používateľa alebo prostredníctvom dialógového okna na Stránke. Zmenené Podmienky používania nadobúdajú účinnosť dňom uvedeným v dialógovom okne na Stránke, v žiadnom prípade však nie skôr ako tridsať (30) dní odo dňa, keď Vám bola takáto zmena oznámená. Zmenené Podmienky používania môžete odmietnuť pred nadobudnutím ich účinnosti a v takom prípade ukončiť zmluvu o poskytovaní služieb. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia bodu 12.4 týchto Podmienok používania.

  4. Súhlas so zmenou Podmienok používania. Súhlasom s novou verziou Podmienok používania strácajú predchádzajúce Podmienky používania účinnosť a nová verzia Podmienok používania sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb. Bez toho, aby bol dotknutý článok 12.3 Podmienok používania, zmeny Podmienok používania môžu byť vykonané aj na základe Vášho výslovného potvrdenia (súhlasu). Udelením Vášho výslovného súhlasu s novou verziou Podmienok používania sa nová verzia od príslušného dátumu stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb. Tento výslovný súhlas je možné udeliť prostredníctvom dialógového okna na Stránke alebo akýmkoľvek iným vhodným spôsobom.

  5. Prístupnosť zmluvy. Zmluvu o poskytovaní služieb vrátane Podmienok používania archivujeme v elektronickej forme a nie je verejne prístupná.

  6. Naše kontakty. Naše kontaktné údaje sú nasledovné: adresa pre doručovanie Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Aspira Business Centre, Česká republika., e-mailová adresa info@livesport.eu.

  7. Postúpenie zmluvy. Súhlasíte s tým, že môžeme postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní služieb vcelku alebo čiastočne na akúkoľvek tretiu stranu.

V Prahe dňa 1. 4. 2023

Livesport s.r.o.

Signed by Livesport.s.r.o.

2023-04-01 12:00:00

Príloha č. 1 k Podmienkam používania – Formulár na odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa

Ak chcete odstúpiť od zmluvy, vyplňte tento formulár a doručte nám ho v zákonnej lehote.

Adresát (prevádzkovateľ):

Livesport s.r.o.

so sídlom na Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Aspira Business Centre, Česká republika.

Týmto odstupujete od zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej dňa:
Vaše meno a priezvisko:
Vaše bydlisko:
Váš registračný e-mail:
Dátum:
Váš podpis: (ak sa tento formulár zasiela v papierovej forme)